Национални шампионати на РСМ - 02.04.2023

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ : 25.03.2023 до 24:00
РОК ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МУЗИКАТА : 31.03.2023 до 21:00
ЗАДОЛЖИТЕЛНО музиката да се постави преку сајтот
Compiled by MasterDance ® MasterSoft